لیست کلاس های حضوری و نیمه حضوری

نام مرکز آموزشی :   


  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت
1 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه جواهرسازی مهره ای 30 سیده ارزو نژاد حسینی 13-14/30 زوج 4 30
2 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه ضخیم دوزی 1 30 لاله سلطانی 7/30-9 زوج 10 30
3 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه ضخیم دوزی 2 30 لاله سلطانی 9-10/30 زوج 8 30
4 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه ژورنال 1 30 لاله سلطانی 10/30-12 زوج 25 30
5 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه نازک دوزی 1 30 طیبه ملازاده 8-9/30 فرد 21 30
6 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه نازک دوزی 2 30 طیبه ملازاده 9/30-11 فرد 17 30
7 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه دسر و ژله 60 گیتا رضایی 8-9/30زوج 28 60
8 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه فست فود 60 گیتا رضایی 9/30-11زوج 36 60
9 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه شیرینی ویژه نوروز 60 گیتا رضایی 11-12/30زوج 42 60
10 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه سفره هفت سین 60 گیتا رضایی 12/30-14زوج 37 60
11 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه شیرینی ویژه نوروز 60 گیتا رضایی 8-9/30فرد 36 60
12 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه سفره هفت سین 60 گیتا رضایی 9/30-11فرد 31 60
13 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه شیرینی ویژه نوروز 60 گیتا رضایی 11-12/30فرد 25 60
14 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه دسر و ژله 30 گیتا رضایی 14-15/30 زوج 21 30
15 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه فست فود 30 گیتا رضایی 15/30-17 زوج 8 30
16 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه سفره هفت سین 30 گیتا رضایی 12/30-14 فرد 16 30
17 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه شیرینی ویژه نوروز 30 گیتا رضایی 14-15/30 فرد 22 30
18 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه سفره هفت سین 30 گیتا رضایی 15/30-17 فرد 16 30
19 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه بافندگی 1 30 معصومه حیدری 8-9/30 فرد 10 30
20 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه عروسکبافی 2 30 معصومه حیدری 9/30-11 فرد 12 30
21 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه بافت هفت سین 30 معصومه حیدری 11-12/30 فرد 17 30
22 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه قالی بافی 1 30 مبارکه اخلاقی 12/30-14 فرد 12 30
23 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه قالی بافی 2 30 مبارکه اخلاقی 14-15/30 فرد 30 30
24 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه کیف دوزی با چرم 1 30 مریم کارگر 8-9/30 زوج 15 30
25 حضوری 25بهمن ماه1393لغایت26اسفندماه1393 ساوه کیف دوزی با چرم 2 30 مریم کارگر 9/30-11 زوج 13 30
  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت