لیست کلاس های حضوری و نیمه حضوری

نام مرکز آموزشی :   


  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت
1 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه شیرینی پزی 30 گیتا رضایی 9-10 فرد 26 30
2 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه ضخیم دوزی 1 30 صائمه ایمانلو 8/30-10/زوج 10 30
3 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه ضخیم دوزی 2 30 صائمه ایمانلو 10-11/30 زوج 18 30
4 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه ژورنال دوزی 1 30 صائمه ایمانلو 11/30-13 زوج 7 30
5 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه میوه آرایی 30 گیتا رضایی 14/30-16 فرد 5 30
6 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه سبزی آرایی 30 گیتا رضایی 13-14/30 فرد 10 30
7 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه نازک دوزی 1 30 صائمه ایمانلو 13-14/30 زوج 27 30
8 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه نازک دوزی 2 30 صائمه ایمانلو 14/30-16 زوج 27 30
9 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه نازک دوزی 2 تکمیلی 30 صائمه ایمانلو 16-17/30 زوج 9 30
10 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه دسر و ژله 30 گیتا رضایی 11-13 فرد 24 30
11 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه بافندگی 1 30 معصومه حیدری 8-9 فرد 29 30
12 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه بافندگی 2 30 معصومه حیدری 9-10 فرد 19 30
13 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه کیف دوزی با چرم 30 مریم کارگر 8/30-10 شنبه و دوشنبه 28 30
14 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه قلاب بافی 3 30 معصومه حیدری 10-11 فرد 8 30
15 حضوری 10آبان ماه سال 1393 لغایت 10آذر سال 1393 ساوه قلاب بافی 1 30 معصومه حیدری 11-12 فرد 25 30
  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت