لیست کلاس های حضوری و نیمه حضوری

نام مرکز آموزشی :   


  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت
1 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه نازک دوزی 1 35 لاله سلطانی 8-9/30 زوج 33 35
2 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه نازک دوزی 1 30 لاله سلطانی 9/30-11 زوج 28 30
3 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه ضخیم دوزی 1 30 لاله سلطانی 15/30-17 زوج 25 30
4 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه ژورنال ترم 1 30 لاله سلطانی 12/30-14 زوج 11 30
5 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه ژورنال دوزی 2 30 لاله سلطانی 14-15/30 زوج 10 30
6 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه میوه ارایی 30 فاطمه رستمی 10/30-12 فرد 11 30
7 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه سبزی آرایی 30 فاطمه رستمی 12-13/30 فرد 24 30
8 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه نازک دوزی 2 50 لاله سلطانی 11-12/30 زوج 38 50
9 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه تزئین ژله و دسر 30 فاطمه رستمی 9-10/30 فرد 10 30
10 حضوری 1شهریور 93 الی 1مهر 93 ساوه کار روی لباس 30 لاله سلطانی 17-18/30 زوج 17 30
  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت