لیست کلاس های حضوری و نیمه حضوری

نام مرکز آموزشی :   


  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت
1 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه شیرینی پزی 30 گیتا رضایی 8-10 فرد 21 30
2 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه ضخیم دوزی 1 30 لاله سلطانی 8-9/30 زوج 19 30
3 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه ضخیم دوزی 2 30 لاله سلطانی 9/30-11 زوج 11 30
4 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه نازک دوزی 1 30 صائمه ایمانلو 8-9/30 فرد 29 30
5 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه نازک دوزی 2 30 صائمه ایمانلو 9/30-11 فرد 17 30
6 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه دسر و ژله 30 گیتا رضایی 10-12 فرد 29 30
7 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه آموزش سالاد و اردور و فیرگوفر 35 گیتا رضایی 12-14 فرد 31 35
8 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه بافندگی1 71 معصومه حیدری 8-9 فرد 71 71
9 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه بافندگی 2 30 معصومه حیدری 9-10 فرد 24 30
10 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه بافندگی 3 30 معصومه حیدری 10-11 فرد 19 30
11 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه قلاب بافی 1 30 معصومه حیدری 11-12 فرد 29 30
12 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه قلاب بافی 2 30 معصومه حیدری 12-13 فرد 6 30
13 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه آموزش کافی شاپ 30 گیتا رضایی 14-16 فرد 18 30
14 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه کیف دوزی با چرم 30 مریم کارگر 8/30-10 زوج 27 30
15 حضوری 15 آذر سال 1393 لغایت 16دی ماه 93 ساوه کیف دوزی با چرم 2 31 مریم کارگر 10-11/30 زوج 31 31
  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت