لیست کلاس های حضوری و نیمه حضوری

نام مرکز آموزشی :   


  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت
1 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه ضخیم دوزی 1 31 لاله سلطانی 17-18/30 زوج 31 31
2 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه ضخیم دوزی 2 30 لاله سلطانی 15/30-17 زوج 13 30
3 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه ژورنال دوزی 2 30 معصومه حیدری 14-15/30 زوج 3 30
4 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه سبزی آرایی 30 گیتا رضایی 8-9/30 زوج 15 30
5 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه نازک دوزی 1 35 صائمه ایمانلو 11-12/30 فرد 33 35
6 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه نازک دوزی2 30 صائمه ایمانلو 12/30-14 فرد 27 30
7 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه میوه آرایی 30 گیتا رضایی 9/30-11 زوج 10 30
8 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه بافندگی 1 35 معصومه حیدری 8-9 فرد 31 35
9 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه قلاب بافی 2 30 معصومه حیدری 9-10 فرد 12 30
10 حضوری 5 مهر 93 الی 2آبان ساوه کیف دوزی با چرم 30 معصومه حیدری 10-11 فرد 15 30
  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت