لیست کلاس های حضوری و نیمه حضوری

نام مرکز آموزشی :   


  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت
1 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه سبزی و میوه آرایی 30 فاطمه رستمی 11/30-13 زوج 5 30
2 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه نازک دوزی 1 30 زهرا ارجمند 8/30-10 زوج 30 30
3 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه نازک دوزی 2 30 زهرا ارجمند 10-11/30 فرد 16 30
4 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه نازک دوزی 2 30 لاله سلطانی 14/30-16 زوج 16 30
5 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه سرمه دوزی 30 مهدیه بشارت 10-12 زوج 0 30
6 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه ضخیم دوزی 1 30 لاله سلطانی 16-17/30 زوج 9 30
7 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه سفره آرایی 30 فاطمه رستمی 13-14/30 زوج 4 30
8 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه بافندگی 2 30 معصومه حیدری 7/30-8/45 فرد 17 30
9 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه بافندگی 3 30 معصومه حیدری 8/45-10 فرد 25 30
10 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه بافندگی 4 30 معصومه حیدری 10-11/30 فرد 21 30
11 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه قلاب بافی 1 30 معصومه حیدری 11/30-13 فرد 16 30
12 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه قلاب بافی 2 30 معصومه حیدری 13/30-15 فرد 14 30
13 حضوری 16فروردین 1393 الی 17اردیبهشت 93 ساوه کیف دوزی با چرم 30 معصومه حیدری 15-16/30 فرد 23 30
  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت