لیست کلاس های حضوری و نیمه حضوری

نام مرکز آموزشی :   


  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت
  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت