لیست کلاس های حضوری و نیمه حضوری

نام مرکز آموزشی :   


  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت
1 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه طراحی اول تا سوم ترم 2 30 فاطمه متولی 9/30-11 فرد 9 30
2 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه ضخیم دوزی 1 30 لاله سلطانی 14-15/30 زوج 22 30
3 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه ژورنال 1 30 لاله سلطانی 15/30-17 7 30
4 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه ژورنال دوزی 2 30 لاله سلطانی 17-18/30 زوج 8 30
5 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه میوه آرایی 30 فاطمه رستمی 8-9/30 زوج 20 30
6 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه سبزی آرایی 30 فاطمه رستمی 9/30-11 زوج 28 30
7 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه نازک دوزی 1 30 لاله سلطانی 11-12/30 زوج 23 30
8 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه نازک دوزی 2 32 لاله سلطانی 12/30-14 زوج 32 32
9 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه سیاه قلم ترم 2چهارم تا ششم 30 فاطمه متولی 12-13/30 فرد 9 30
10 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه نقاشی کودکان 4-6 سال 30 فاطمه متولی 11-12 فرد 15 30
11 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه عروسک بافی 2 30 معصومه حیدری 15/30-16/30 فرد 6 30
12 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه قلاب بافی 1 30 معصومه حیدری 14/30-15/30 فرد 18 30
13 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه قلاب بافی 3 30 معصومه حیدری 16/30-17/30 فرد 23 30
14 حضوری 28 تیر سال 1393 لغایت 25 مرداد 1393 ساوه کیف دوزی با چرم 30 معصومه حیدری 17/30-18/30 فرد 19 30
  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت